Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő megnevezése

Társaság teljes neve: Humán Akadémia Kft.
Rövidített név: Humán Akadémia Kft.
Székhelye: 1124 Budapest, Vas Gereben u. 25-27. B ép. 1. em. 2.
Adószám: 26794932-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-371392
Képviselő neve: Hornok Éva
Adatkezelő elérhetősége: info@humanakademia.hu

Adatkezelés szabályai
Mint a www.humanakademia.hu (továbbiakban: Honlap) üzemeltetője, a Humán Akadémia Kft. tisztségviselője (továbbiakban: Adatkezelő) tájékoztatja a Honlap látogatóit, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezeli a tudomására hozott személyes adatokat.

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2020. 10. 15. napjától visszavonásig tart.

Az Adatkezelő fenntartja a jelen Tájékoztató módosításának jogát, különösen akkor, ha azt jogszabály kötelezővé teszi. Az esetleges tájékoztató módosítását a Honlapon közzéteszi.

E tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed azokra az adatkezelésekre, amelyek során személyes adatok kezelése valósul meg.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a kezelt személyes adatok megfelelő szintű védelme érdekében megtesz minden szervezeti és technikai intézkedést, hogy az adatkezelés mindenkor megfeleljen a célhoz kötöttség alapelvének. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, az adatok törlésre kerülnek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, valamint a törlés és megsemmisítés ellen.

Az Adatkezelő tájékoztatja a Honlapra látogatókat, hogy a Honlap bárki számára látogatható.
Jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben közölje a Honlapra látogatóval az adatkezelés célját, valamint az adatkezelésre vonatkozó fontos információt.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat meghatározott célból, korlátozott ideig kezeli.

Az Adatkezelő Honlapján megvalósuló adatkezelések
Adatkezelő által szervezett és lebonyolított szakmai rendezvényekre való jelentkezés

Az Adatkezelő, a tevékenységi körének megfelelően szervez akkreditált szakmai továbbképzéseket, konferenciákat, szakmai nyelvtanfolyamokat. E tevékenységre kiterjed a 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az orvosok, fogorvosok, klinikai szakpszichológusok, gyógyszerészek, és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről, valamint a 63/2011 (XI. 19.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló rendeletek (a továbbiakban: Rendeletek) hatálya. Ezen rendeletek kötelező adatkezelést írnak elő az Adatkezelő számára, és meghatározzák a kezelt adatok körét, célját, jogalapját, és időtartamát.

A résztvevő a jelentkezéssel együtt, jelentkezési feltételként elfogadja és tudomásul veszi, hogy az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése, és, hogy ebben a tekintetben nem illeti meg a törléshez való joga.

Amennyiben a továbbképzéseken olyan személy is részt vesz, akinek tekintetében nem teljesül a személyi hatály, vagyis nem orvos, fogorvos, klinikai szakpszichológus, gyógyszerész, illetőleg nem egészségügyi szakdolgozó, úgy azon személy tekintetében az adatkezelés a 3.1.3. pontban leírtaknak megfelelően történik.

Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok jelentkezése akkreditált szakmai továbbképzésre

Az Adatkezelő, mint a 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet szerinti akkreditált továbbképzést szervező társaság, az említett jogszabály 10. § (3) bekezdése értelmében a továbbképzés szervezésével kapcsolatosan az alábbi adatokat köteles kezelni, annak érdekében, hogy a kreditpontról szóló igazolást kiadhassa a képzésen részt vevő személy részére.

Adatkezelés célja: akkreditált szakmai továbbképzésre történő jelentkezés
Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

Kezelt adatok köre:
a résztvevő

természetes személy neve
működési nyilvántartási száma
szakképesítése
számlázási adatok
kapcsolattartási adatok
a továbbképzés
helyszíne
időpontja
címe
órarendje
pontértéke
típusa (szabadon választható, kongresszus)

Érintettek köre: akkreditált szakmai továbbképzésre jelentkező orvosok, fogorvosok, klinikai szakpszichológusok, gyógyszerészek

Az adatkezelés időtartama:
A 64/2011. (XI.29.) NEMFI rendelet 10. § (5) bekezdése szerint a pontérték megállapításától számított 10 évig köteles megőrizni az annak alapjául szolgáló dokumentumokat.

Adatfeldolgozó:
Adattovábbítás címzettje:
A 64/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet 10. § (4) bekezdése szerint az Adatkezelő a továbbképzést követő 30 napon belül a résztvevők nevét, működési nyilvántartási számát/pecsétszámát és a megszerzett kreditpont értékét az OFTEX vagy a GYOFTEX portálon továbbítja az egyetemek felé.

Egészségügyi szakdolgozók jelentkezése akkreditált szakmai továbbképzésre

Az Adatkezelő, mint a 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet szerinti akkreditált továbbképzést szervező társaság, az említett jogszabály 13. § (3) bekezdése értelmében a továbbképzés szervezésével kapcsolatosan az alábbi adatokat köteles kezelni, annak érdekében, hogy a megfelelő igazolást kiadhassa a képzésen részt vevő személy részére.

Adatkezelés célja: akkreditált szakmai továbbképzésre történő jelentkezés
Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

Kezelt adatok köre:
a résztvevő
természetes személyazonosító adatok (név, születési hely, idő, anyja neve)
működési nyilvántartási száma
szakképesítése
számlázási adatok
kapcsolattartási adatok
a továbbképzés
helyszíne
időpontja
címe
nyilvántartási száma
típusa (szabadon választható)

Érintettek köre: akkreditált szakmai továbbképzésre jelentkező egészségügyi szakdolgozók

Az adatkezelés időtartama:
A 63/2011. (XI.29.) NEMFI rendelet 14. § (5) bekezdése szerint a pontérték megállapításától számított 10 évig köteles megőrizni az annak alapjául szolgáló dokumentumokat.

Adatfeldolgozó:
Az Adatkezelő a jelen adatkezeléshez a számlázási adatok vonatkozásában Merényi Éva Mária e.v. (2015 Szigetmonostor, Nagyduna sétány 71.) adatfeldolgozó tevékenységét veszi igénybe.

Adattovábbítás címzettje:
A 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet 13. § (4) bekezdése szerint az Adatkezelő az adatokat feltölti az Állami Egészségügyi Ellátó Központ pontszám-jelentő portáljára.
Akkreditált továbbképzésre, egyéb rendezvényre történő jelentkezése olyan személyeknek, akik nem felelnek meg a fent megnevezett rendeletek személyi hatályának.

Ha az Adatkezelő által szervezett rendezvényre olyan személy jelentkezik, akinek tekintetében nem teljesülnek a rendeletben meghatározott képesítési követelmények, úgy az ő jelentkezését érintő adatkezelés az alábbiak szerint történik. Az ilyen jellegű továbbképzésre történő jelentkezés önkéntes, és a megadott adatok adatkezelésének a jogalapja szerződésteljesítés, aminek következtében szintén nem értelmezhető az érintett törléshez való joga.

Adatkezelés célja: továbbképzésre, egyéb rendezvényre történő jelentkezés
Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
Kezelt adatok köre: név, lakcím, számlázási név, cím, kapcsolattartási adatok
Érintettek köre: természetes személy
Az adatkezelés időtartama: a számviteli törvény értelmében, a számlázási adatok tekintetében 6 év

Hírlevélre történő feliratkozás

Az Adatkezelő által szervezett szakmai továbbképzésekre történő jelentkezések visszaigazolásáról szóló értesítés, illetve a jövőbeni rendezvények, ajánlatok hirdetése céljából, az Adatkezelő hírlevél szolgáltatást nyújt azon személyek számára, akik ezt igénylik.

A hírlevél szolgáltatásra feliratkozáshoz kötelezően megadandó személyes adatok köre: név, kapcsolattartási adat (e-mail cím). Abban az esetben, ha ezek közül valamelyik adat hiányzik, úgy a hírlevél küldésre vonatkozó feliratkozás sikertelen lesz.
A hírlevél szolgáltatást csak azon természetes személyek számára tudjuk nyújtani, akik önként feliratkoztak a Honlap felületén elérhető megfelelő menü pontban. A feliratkozási szándékát az érintett bármikor visszavonhatja a hírlevél alján található linkre kattintva.

A kapcsolat felvétel során megadott személyes adatokat az Adatkezelő a jelen pontban meghatározott célhoz kötötten és korlátozott ideig kezeli.

Adatkezelés célja: hírlevél szolgáltatás nyújtása
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, lakcím
Érintettek köre: hírlevélre feliratkozó természetes személyek
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig
Adatfeldolgozó: Az Adatkezelő a jelen adatkezeléshez adatfeldolgozó tevékenységét igénybe veszi:

Személyre szabott reklámok, tartalmak
A Honlap üzemeltetője személyre szabott reklámokat, információkat jeleníthet meg oldalán. A tájékoztatási felületek megjelenítése során a személyes adatok nem kerülnek átadásra.

Adatkezelővel történő kapcsolat felvétel
Az Adatkezelő lehetőséget biztosít minden, a Honlapjára látogató számára, hogy kapcsolat felvételt kezdeményezzen az Adatkezelővel, az általa megadott elérhetőségeken.
Abban az esetben, ha mint természetes személy, a saját nevében veszi fel a kapcsolatot az Adatkezelővel, úgy a megadott adatok az adatvédelmi jog hatálya alá esnek, és az Adatkezelő által biztosított megfelelő védelemben részesülnek. Az adatszolgáltatás önkéntes, és nincs meghatározva, hogy mely személyes adat szolgáltatása kötelező a kapcsolatfelvétel sikerességéhez.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás megadásának feltétele, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót az érintett megismerje, és tudomásul vegye. Amennyiben Ön kezdeményezi a kapcsolat felvételt az Adatkezelővel, úgy tájékoztatjuk, hogy az Ön által, önkéntesen megadott személyes adatai tekintetében: az Ön hozzájárulása vélelmezett. Azokban az esetekben is vélelmezett az Ön hozzájárulása, ha a Facebook-on keresztül kíván kapcsolatba lépni az Adatkezelővel.
A kapcsolat felvétel során megadott személyes adatokat az Adatkezelő a jelen pontban meghatározott célhoz kötötten és korlátozott ideig kezeli.

Adatkezelés célja: kapcsolat felvétel
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
Kezelt adatok köre: a kapcsolat felvétel során megadott személyes adatok (név, e-mail cím, az üzenet tárgya)
Érintettek köre: kapcsolatfelvételt kezdeményező természetes személyek
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig
Adatfeldolgozó: Az Adatkezelő a jelen adatkezeléshez adatfeldolgozó tevékenységét nem veszi igénybe.

A Felhasználók jogainak érvényesítése

Amennyiben Ön a megadott személyes adatai alapján beazonosítható, úgy tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, és kérheti személyes adatainak módosítását, azok törlését, korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen, az Adatkezelő itt feltüntetett elérhetőségein keresztül. Az Adatkezelő haladéktalanul teljesíti az Ön kérését, amennyiben a jogszabályban meghatározott rendelkezések szerint a kérés teljesíthető. Ha a jogszabályban foglalt feltételei fennállnak, úgy Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog.

Valamint minden érintettnek joga van a hozzájárulását visszavonni. Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonása nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt vagy valós jogsérelem esetén vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
www.naih.hu